Voorwaarden voor babysitters

1. Registratie

1.1 Basisvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven bij Sloebersit als babysitter woon je in België en ben je minstens 15 jaar. Je registreert je bij Sloebersit met het oog op de verrichting van taken van kinderoppas op vrijwillige en autonome basis. Tijdens opdrachten als babysitter ben je geen personeelslid van de groep Solidariteit voor het Gezin.

Ben je minderjarig, dan vraag je de toestemming van je ouder(s) of voogd om je bij Sloebersit te registreren.

1.2 Persoonsgegevens

Voor een vlotte werking van Sloebersit vragen we een aantal identiteitsgegevens. Je gaat uitdrukkelijk akkoord om

  1. correcte, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om
  2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Sloebersit behoudt zich het recht voor om, wanneer er redelijke vermoedens zijn dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie te schorsen, te weigeren of te schrappen.

1.3 Andere profielgegevens

Alle publiek gemaakte gegevens (foto’s, bijkomende informatie, enzovoort) moeten wettelijk zijn. Je bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden. Publiek gemaakte gegevens mogen bovendien niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

2. Aansluiting

2.1 Effectieve aansluiting

Na je inschrijving op sloebersit.be ontvang je een mail met hierin een testje en een aantal vragen die peilen naar jouw motivatie, ervaring enz.

Word je positief geselecteerd dan zal je profiel zichtbaar zijn voor de ouders, vanaf dan ben je officieel aangesloten bij Sloebersit en maak je als vrijwillige babysitter deel uit van vzw Vrijwilligers in Solidariteit. Deze vzw valt onder de groep Solidariteit voor het Gezin.

Zolang je niet aangesloten bent, is jouw profiel niet zichtbaar voor ouders en kan je geen opdrachten doen.

2.2 Informatie en vormingen

Na je selectie krijg je een inschrijvingsbrochure mee over de concrete werking van sloebersit.be: jouw eerste babysit, opdrachten aanvaarden, omgaan met annulaties, punten verzamelen en verzilveren, concrete afspraken maken met het gezin, enzovoort. Er staan ook diverse thema’s in over kinderen, alsook een EHBO-cursus. Het is de bedoeling dat je die brochure als leidraad gebruikt bij je opdrachten.

Je streeft ernaar om vormingsdagen bij te wonen die door Sloebersit ingericht worden. Zo kan je een opleiding volgen in een van de kinderdagverblijven van Solidariteit voor het Gezin over voeding, verzorging, veiligheid en algemene pedagogiek. Je krijgt er ook de kans om theorie in de praktijk om te zetten. Regelmatig zijn er ook vormingen omtrent EHBO. We verwachten dat je tijdens je babysitopdrachten toepast wat je daar leert.

2.3 Uitschrijven

Je kan te allen tijde je aansluiting beëindigen. Dat kan op eenvoudig verzoek via info@sloebersit.be, met vermelding van je e-mailadres waarmee je geregistreerd bent. Solidariteit voor het Gezin kan het engagement beëindigen wanneer gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De beëindiging gaat onmiddellijk in.

3. Concrete afspraken met het gezin

Sloebersit vraagt aan het gezin waarbij je gaat babysitten dat het met jou goede afspraken maakt – en natuurlijk ook omgekeerd.

Een overzicht van afspraken vind je uitgebreid terug in de informatiebrochure die je krijgt bij je aansluiting, alsook op de pagina Praktische info voor babysitters. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met deze afspraken, daar ze verplicht nageleefd moeten worden.

Sloebersit streeft naar een kwalitatieve dienstverlening en een veilige omgeving voor de babysitter. Heb je vragen of opmerkingen bij een bepaalde context? Worden bepaalde afspraken niet nageleefd? Geef het door via het contactformulier of via info@sloebersit.be.

4. Gehanteerde babysittarieven

Per begonnen uur mag je 4 euro vragen. Je mag zelf niet meer eisen. Wil een gezin jou echter op vrijwillige basis meer geven, dan kan dit.

Op kerstavond (24/12), Kerstmis (25/12), oudejaar (31/12) en Nieuwjaar (1/1) geldt een dubbel tarief (uitgezonderd voor een overnachting). Voor een overnachting (middernacht tot 8u) krijg je van de ouders 20 euro en een ontbijt. Je mag steeds een minimumbedrag van 8 euro vragen – ook wanneer je minder dan 2 uur babysit.

5. Wedstrijdreglement

Door te babysitten verzamel je punten waarmee je mooie prijzen kan winnen. Elke maand zijn er 2 winnaars. Het volledige wedstrijdreglement kan je nalezen op onze wedstrijdpagina.

6. Verzekeringen en aansprakelijkheid

6.1 Verzekeringen

Dankzij je aansluiting bij vzw Vrijwilligers in Solidariteit en je statuut als vrijwilliger is de onderstaande polis voor jou van toepassing. Was je al babysitter bij Solidariteit voor het Gezin en registreer je je op de website sloebersit.be, dan geldt deze verzekering ook voor jou.

Solidariteit voor het Gezin sluit voor alle vrijwilligers een verzekeringspolis af bij de verzekeringsmaatschappij AXA, met nummer 010.730.089.731. Overeenkomstig het Besluit van 26.02.2010 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 03.04.2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dekt de polis tevens:

  1. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de vrijwilligers en, als ze minderjarig zijn, de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, als zij die aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van het vrijwilligerswerk.
  2. de schade aan goederen, geleden door de vrijwilligers, bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, voor zover zij gepaard gaan met lichamelijke schade, tot beloop van 3.000 EUR per verzekerde en per ongeval. Het herstel van die schade wordt beperkt tot het bedrag boven 300 EUR. De schade aan voertuigen van om het even welke aard is ook uitgesloten.
  3. de lichamelijke schade, geleden door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, en de zieken en contaminaties die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk. Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de dekking: 12.000 EUR bij overlijden; 18.000 EUR bij blijvende invaliditeit; 9 EUR per kalenderdag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vanaf de eenendertigste kalenderdag, in geval van inkomstenverlies; 3.000 EUR voor verzorgingsinkomsten.

Deze polis kan je op eenvoudig verzoek inzien.

Opgelet: om een vlotte werking van de dienst te verzekeren, moeten alle babysitaanvragen, wijzigingen en annulaties uitsluitend via sloebersit.be gebeuren. Gebeurt dat niet, dan vervallen bovenstaande polissen. Bovendien kan je dan geen aanspraak maken op allerlei voordelen (verzamelen van punten, prijzen via wedstrijden, enzovoort).

6.2 Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de babysitter aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van babysitopdrachten, behalve in het geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de babysitter. De opdrachtgever wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van diefstal of beschadiging van voorwerpen in eigendom behorend aan de babysitters.

Noch Sloebersit/Solidariteit voor het Gezin, noch haar vertegenwoordigers kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een babysitter door zijn of haar fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem of haar kan overkomen.

7. Gebruik van persoonsgebonden gegevens

7.1 Gebruik van beeldopnames

Door je aan te sluiten bij Sloebersit stem je ermee in dat eventuele beeldopnames van jou zonder vergoeding door Solidariteit voor het Gezin of een samenwerkende partner gebruikt kunnen worden.

7.2 Verwerking van persoonlijke gegevens

Solidariteit voor het Gezin vzw is  verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. SVHG hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving.

Wij beschikken over uw gegevens wanneer u gebruik maakt of wenst gebruik te maken van onze dienstverlening en u ons uw gegevens meedeelt in het kader van een overeenkomst of een aanvraag voor hulp- of dienstverlening. Ook derden kunnen als doorverwijzer uw gegevens aan ons doorgeven in het kader van een zorgvraag.

SVHG gebruikt de gegevens in de eerste plaats om in een optimale dienstverlening te kunnen voorzien. De gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om u informatie over SVHG te sturen. Indien u die informatie niet wenst, kan u dit melden aan info@svhg.be of per brief aan de hoofdzetel. Via de opt-out-link in elke mail kan u aangeven dat u gelijkaardige informatie niet meer wenst.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van verwerkers van Solidariteit voor het Gezin en in het geval van zorggarantie. De verwerkers en de organisatie naar wie we doorverwijzen in geval van zorggarantie beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen dit voor niets anders gebruiken.

U mag kosteloos uw gegevens opvragen om ze te controleren of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Na controle van uw identiteit zal SVHG ingaan op uw verzoek. Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Na stopzetting van de hulp- en dienstverlening mag u ook vragen uw gegevens te laten verwijderen. Na controle van uw identiteit zal dat ook gebeuren tenzij ze krachtens een specifieke wet of een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring kunt u mailen naar informatieveiligheid@svhg.be of een brief sturen naar Solidariteit voor het Gezin t.a.v. Informatieveiligheid, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde.

8. Klachtenbehandeling

Niet helemaal tevreden? Een opmerking of klacht kan je ons bezorgen via het contactformulier of via info@sloebersit.be.

Merk je schadelijke of illegale gegevens op de website op? Ook dat kan je melden via het contactformulier of via info@sloebersit.be. Misbruik wordt doorgegeven aan de nodige instanties.