Voorwaarden voor ouders

1. Registratie

1.1 Basisvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven bij Sloebersit als ouder of voogd, woon je in België. Je registreert je bij Sloebersit met het oog op het zoeken van een oppas voor jouw kinderen. Dat kan zowel voor occasionele als voor structurele opdrachten.

1.2 Persoonsgegevens

Voor een vlotte werking van Sloebersit vragen we een aantal identiteitsgegevens. Je gaat uitdrukkelijk akkoord om

  1. correcte, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om
  2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Sloebersit behoudt zich het recht voor om, wanneer er redelijke vermoedens zijn dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie te schorsen, te weigeren of te schrappen.

1.3 Andere profielgegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk zijn. Je bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden. Publiek gemaakte gegevens mogen bovendien niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

1.4 Uitschrijven

Je kan te allen tijde je aansluiting beëindigen. Dat kan op eenvoudig verzoek via info@sloebersit.be, met vermelding van je e-mailadres waarmee je geregistreerd bent. Solidariteit voor het Gezin kan het engagement beëindigen wanneer gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De beëindiging gaat onmiddellijk in.

2. Werking van sloebersit.be en afspraken met de babysitter

2.1 Opdrachten via sloebersit.be

Om een vlotte werking van de dienst te verzekeren, moeten alle babysitaanvragen, wijzigingen en annulaties via sloebersit.be gebeuren. Bij regelingen buiten de dienst om

  • zijn babysitters niet verzekerd (zie verder)
  • kunnen babysitters geen aanspraak maken op allerlei voordelen

2.2 Beschikbaarheid

Sloebersit kan oplossingen bieden afhankelijk van de beschikbaarheid van de babysitters in de regio van de ouders. Sloebersit strekt zich voornamelijk uit over Vlaanderen en Brussel. In sommige regio’s is de dienst nog in volle expansie.

Via de website sloebersit.be levert de dienst inspanningen opdat ouders en babysitters elkaar snel en efficiënt kunnen vinden. Er is echter geen garantie dat er voor elke opdracht een oplossing is.

2.3 De babysitters aangesloten bij Sloebersit

De babysitters zijn minstens 15 jaar en worden vóór hun effectieve aansluiting gescreend door een pedagogische meerkeuzetest af te leggen. Bovendien krijgt elke babysitter informatie ter beschikking over diverse thema’s over kinderen en een uitgebreide EHBO-handleiding.

Indien de babysitter dat wenst, kan hij of zij ook een opleiding volgen in een van de kinderdagverblijven van Solidariteit voor het Gezin over voeding, verzorging, veiligheid en algemene pedagogiek.

2.4 Praktische info en concrete afspraken

Sloebersit vraagt om met de babysitter goede afspraken te maken. Die afspraken moeten verplicht nageleefd worden. Een overzicht van afspraken en de concrete werking van sloebersit.be vind je uitgebreid terug op de pagina Praktische info en afspraken.

Je gaat uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van die pagina. Bij eventuele wijzigingen word je daarvan op de hoogte gebracht.

2.5 Vragen of opmerkingen?

Sloebersit streeft naar een kwalitatieve dienstverlening en een veilige omgeving, zowel voor jou als voor de babysitter. Heb je vragen of opmerkingen bij een bepaalde context? Worden bepaalde afspraken niet nageleefd? Geef het door via info@sloebersit.be.

3. Tarieven en betalingsmodaliteiten

3.1 Gehanteerde babysittarieven

Per begonnen uur mag een babysitter 4 euro vragen. Wil je echter op vrijwillige basis meer geven, dan kan dit.
Op kerstavond (24/12), Kerstmis (25/12), oudejaar (31/12) en Nieuwjaar (1/1) geldt een dubbel tarief (uitgezonderd voor een overnachting). Voor een overnachting (middernacht tot 8u) krijgt een babysitter van jou 20 euro en een ontbijt. De babysitter heeft steeds recht op een minimumbedrag van 8 euro – ook wanneer hij/zij minder dan 2 uur babysit.

3.2 Sloeberkit

Definitie

De sloeberkit is een pakket van diensten. Welke voordelen biedt de sloeberkit?

  • Je babysitter wordt gescreend. Alvorens bij sloebersit.be aan de slag te gaan, legt de toekomstige babysitter een test af. Wij lichten de babysitters voor jou door. Bovendien krijgen de babysitters een uitgebreide informatiebrochure.
  • Je babysitter is verzekerd. Het is een wettelijke verplichting om je babysitter, zelfs voor één opdracht, te verzekeren voor lichamelijke ongevallen en schade aan derden. Sloebersit doet dit in jouw plaats.
  • Je babysitter kan een opleiding volgen. Babysitters krijgen de kans om een opleiding te volgen in een van de kinderdagverblijven van Solidariteit voor het Gezin.

Bij je registratie krijg je 1 sloeberkit gratis. Daarna kost 1 sloeberkit 3 euro. Voor elke ononderbroken babysitopdracht binnen de 24 uur heb je 1 sloeberkit nodig. Mogelijke kortingacties vermelden we op de website.

Betalingsmodaliteiten

Je betaalt de sloeberkits via overschrijving. Hou bij je betaling rekening met een aantal dagen vertraging alvorens het bedrag op onze rekening staat. Vervolgens zie je in je account het aantal sloeberkits dat je gekocht hebt. Wanneer de babysitter bij jou geweest is, gaat je teller automatisch naar beneden.

Binnen de 14 dagen kan je van je aankoop afzien. Solidariteit zal in dat geval binnen de 30 dagen zorgen voor de terugbetaling van het betaalde bedrag. Heb je een pakket van sloeberkits gekocht maar daar minstens één van gebruikt, dan kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

Gratis sloeberkits

Ben je als ouder lid van een van onze partners (bezoek de pagina Partners voor een actueel overzicht), dan betaalt die je sloeberkits in jouw plaats. Daar hoef je niets speciaals voor te doen: bij je inschrijving kan je jouw lidmaatschap verduidelijken en kan je daarna onbeperkt sloeberkits toevoegen. Indien je later lid wordt van een partner, dan kan je je lidmaatschap in je account aanpassen.

4. Verzekeringen en aansprakelijkheid

4.1 Verzekeringen

Solidariteit voor het Gezin sluit voor alle vrijwilligers – en dus ook babysitters – een verzekeringspolis af bij de verzekeringsmaatschappij AXA, met nummer 010.730.089.731. Overeenkomstig het Besluit van 26.02.2010 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 03.04.2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dekt de polis tevens:

  • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de vrijwilligers en, als ze minderjarig zijn, de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, als zij die aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van het vrijwilligerswerk.
  • de schade aan goederen, geleden door de vrijwilligers, bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, voor zover zij gepaard gaan met lichamelijke schade, tot beloop van 3.000 EUR per verzekerde en per ongeval. Het herstel van die schade wordt beperkt tot het bedrag boven 300 EUR. De schade aan voertuigen van om het even welke aard is ook uitgesloten.
  • de lichamelijke schade, geleden door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, en de zieken en contaminaties die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk. Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de dekking: 12.000 EUR bij overlijden; 18.000 EUR bij blijvende invaliditeit; 9 EUR per kalenderdag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vanaf de eenendertigste kalenderdag, in geval van inkomstenverlies; 3.000 EUR voor verzorgingsinkomsten.

Deze polis kan je op eenvoudig verzoek inzien.

Opgelet: om een vlotte werking van de dienst te verzekeren, moeten alle babysitaanvragen, wijzigingen en annulaties uitsluitend via sloebersit.be gebeuren. Gebeurt dat niet, dan vervallen bovenstaande polissen.

4.2 Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de babysitter aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van babysitopdrachten, behalve in het geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de babysitter. De opdrachtgever wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van diefstal of beschadiging van voorwerpen in eigendom behorend aan de babysitters.

Noch Sloebersit/Solidariteit voor het Gezin, noch haar vertegenwoordigers kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een babysitter door zijn of haar fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem of haar kan overkomen.

5. Verwerking van persoonsgebonden gegevens

Solidariteit voor het Gezin vzw is  verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. SVHG hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving.

 

Wij beschikken over uw gegevens wanneer u gebruik maakt of wenst gebruik te maken van onze dienstverlening en u ons uw gegevens meedeelt in het kader van een overeenkomst of een aanvraag voor hulp- of dienstverlening. Ook derden kunnen als doorverwijzer uw gegevens aan ons doorgeven in het kader van een zorgvraag.

 

SVHG gebruikt de gegevens in de eerste plaats om in een optimale dienstverlening te kunnen voorzien. De gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om u informatie over SVHG te sturen. Indien u die informatie niet wenst, kan u dit melden aan info@svhg.be of per brief aan de hoofdzetel. Via de opt-out-link in elke mail kan u aangeven dat u gelijkaardige informatie niet meer wenst.

 

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van verwerkers van Solidariteit voor het Gezin en in het geval van zorggarantie. De verwerkers en de organisatie naar wie we doorverwijzen in geval van zorggarantie beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen dit voor niets anders gebruiken.

 

U mag kosteloos uw gegevens opvragen om ze te controleren of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Na controle van uw identiteit zal SVHG ingaan op uw verzoek. Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Na stopzetting van de hulp- en dienstverlening mag u ook vragen uw gegevens te laten verwijderen. Na controle van uw identiteit zal dat ook gebeuren tenzij ze krachtens een specifieke wet of een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

 

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring kunt u mailen naar informatieveiligheid@svhg.be of een brief sturen naar Solidariteit voor het Gezin t.a.v. Informatieveiligheid, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde.

 6. Klachtenbehandeling

Niet helemaal tevreden? Een opmerking of klacht kan je ons bezorgen via het contactformulier op de website of via info@sloebersit.be.

Merk je schadelijke of illegale gegevens op de website op? Ook dat kan je melden via het contactformulier op de website of via info@sloebersit.be. Misbruik wordt doorgegeven aan de nodige instanties.